Algemene voorwaarden AKTOO

1. Akkoord algemene voorwaarden

Met uitzondering van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, uitgevoerde dienst of overeenkomst tussen Groep Kempische Rijscholen, met maatschappelijke zetel te Dorp 51, 2288 Bouwel, ingeschreven in KBO onder het nummer 0444 558 720 en haar klant.

Door inschrijving voor een opleiding/cursus aanvaardt de klant deze algemeen voorwaarden en verbindt men zich ertoe deze na te leven.

Onze algemene voorwaarden zijn te lezen op onze website: www.aktoo.be
De klant dient iedere pagina grondig na te lezen.

2. Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de overeenkomst/offerte of vanaf het ogenblik dat de inschrijving voor een opleiding via mail bevestigd wordt door Aktoo

3. Verplichtingen klant

Het materiaal dat de klant ter beschikking stelt voldoet aan de wettelijke normen.

Voor de opleidingen achter het stuur dient de chauffeur (cursist) in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, een geldige medische schifting en een geldige bestuurderskaart.

Indien niet in het bezit van een geldig rijbewijs en/of medische schifting is de instructeur verplicht de praktijkopleiding stop te zetten. Eventuele kosten die hieruit voorvloeien zijn voor de klant.

Onze docenten/instructeurs zullen bij een opleiding nooit zelf de voertuigen van de klant besturen. Aktoo kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of ongeval. De bestuur van het voertuig (cursist) blijf ten allen tijde verantwoordelijk voor het door hem bestuurde voertuig. Alle controles door bevoegde diensten alsook alle boetes en financiële gevolgen hiervan zijn ten laste van de klant.

Het leslokaal moet beantwoorden aan de door MOW opgestelde eisen:

Voorzien van tafels en stoelen naargelang het aantal deelnemers. De leslokalen mogen niet worden ingericht in een private woning noch in een drankgelegenheid. Het voertuig dat wordt gebruikt voor de praktijklessen moet beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 38 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs (wegcode.be)

4. Voorwaarden annulatie en overmacht

Elke annulering van een opleiding/cursus dient door de klant schriftelijk te gebeuren. Dit kan door te mailen naar: info@aktoo.be

Deze annulering is slechts geldig na schriftelijke aanvaarding door Groep Kempische Rijscholen.

Bij overmacht (bv. Ziekte, overlijden,…) worden er geen kosten aangerekend en is een kopie van een doktersbewijs op naam van de kandidaat voldoende of een kopie van het overlijdensbericht.

Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de opleidingen worden er geen kosten in rekening gebracht.
Bij annulering binnen de vier weken voor aanvang van de opleiding, wordt 50% van de kosten van de opleiding/cursus in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 7 werkdagen of bij het niet opdagen voor een opleiding/cursus wordt 100% van de kosten van de opleiding/cursus in rekening gebracht.

In geval van annulering door Aktoo, is de klant gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons, uitgezonderd door ziekte of onbeschikbaarheid docent of instructeur.

5. Privacy

Persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel worden gebruikt voor administratieve taken en dienstverlening door onze organisatie en MOW (Mobiliteit en Openbare Werken). Dit om de nodige certificaten te kunnen afleveren.

Wanneer de kandidaten deze gegevens niet wil verstrekken kunnen wij geen kwalitatieve en goede service bieden. De kandidaat dient hiervan kennis te hebben genomen. We refereren hiervoor naar de vernieuwde privacy wetgeving die vanaf 25/05/2018 in voege is gegaan.

Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan de privacyverklaring te hebben gelezen en akkoord te gaan met de mogelijke gevolgen die het gebruik van onze diensten voor uw privacy heeft.

We behouden ons het recht deze privacyregeling ten allen tijde aan tijde aan te passen, mits we de gebruikers hiervan op de hoogte stellen op de website of via e-mail. De privacy regeling is steeds te consulteren op www.aktoo.be

Indien u inzicht wil in uw gegevens of bepaalde gegevens uit onze database wil laten verwijderen, aanpassen of wijzigen, kan u contact met ons opnemen via info@aktoo.be.
Vragen of opmerkingen betreffende de privacy kan u ook steeds doorsturen naar bovenstaand emailadres.

6. Facturatie

Iedere kandidaat ontvangt een offerte. Hierin vindt u alle nodige informatie terug alsook in de bevestigingsmail die naar u wordt verzonden.

Betaling via KMO-portefeuille:

Wanneer de klant via KMO-portefeuille wenst te betalen zal hij voor aanvang van de opleiding de factuur ontvangen. Vanaf dan kan de aanvraag worden ingediend. Let op: u heeft tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding om uw subsidieaanvraag in te dienen!

Betaling zonder subsidie:

De facturatie wordt voor 1 week voor de opleiding opgestart. U heeft tot 30 kalenderdagen de tijd om uw factuur te betalen.

Betaling via overschrijving:

U wenst geen factuur? Dan kan u gewoon betalen via overschrijving.
Kempische Rijscholen BV – Aktoo
IBAN BE 19 733-3061690-12
Vermelding: naam + voornaam – naam opleiding

Facturen dienen betaald te worden 30 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 1% per maand of 12% per jaar. Bovendien is de klant in geval van niet-tijdige betaling van de factuur van rechtswegen en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 12% van het factuurbedrag.

Bij niet (tijdige) betaling van een factuur behouden wij ons het recht om de uitvoering van alle lopende opdrachten te schorsen en niet over te gaan tot afgifte van bepaalde certificaten, attesten, diploma’s en getuigschriften, tot alle openstaande facturen volledig zijn voldaan. Dit zonder dat Aktoo verantwoordelijk is voor de schade die hieruit kan volgen.

Facturen dienen schriftelijk te worden geprotesteerd binnen de vijf (5) dagen na ontvangst van de factuur. Ze schorsen de betalingsverplichting niet op.

7. Eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten of gebruiksrechten met betrekking tot de door Aktoo geproduceerde en/of aan de klant overgemaakte informatie, studies, documentatie, ontwerpen, PowerPoint presentaties, logo’s,…… zijn en blijven exclusief eigendom van Aktoo.
Het overmaken van enige documentatie kan niet worden gezien als een licentie/recht tot eigen gebruik, vermenigvuldiging of openbaring aan derden van deze documentatie, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verleend.

8. Ontbinding

Partijen hebben het recht om de overeenkomst ten allen tijde, kosteloos ten laste van andere partij te ontbinden, in de volgende gevallen

  • Bedrog of zware fout van de andere partij
  • Faillissement, vereffening, stopzetting of kennelijk onvermogen van de andere partij
  • Indien andere partij herhaaldelijk in gebreke blijft met de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende, gewichtige verplichtingen, ondanks termijn tot regularisatie
  • Indien het zeggenschap of feitelijk bestuur over de andere partij wijzigt.
  • Indien beslag werd gelegd op (een deel van) de vermogensbestandelen van de andere partij
  • Indien de andere partij afgesproken betalingsvoorwaarden niet stipt naleeft
  • Indien er ernstige en gewichtige redenen zijn om er aan te twijfelen dat de andere partij zijn verplichtingen zal (kunnen) nakomen

In geval van ontbinding worden alle openstaande facturen ten aanzien van elkaar onmiddellijk en integraal opeisbaar.

9. Aansprakelijkheid

Indien Aktoo (met inbegrip van werknemers, onderaannemers en aangestelden) aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot datgene dat in dit artikel is bepaald. Aktoo is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door een opzettelijke fout of bedrog. Voor overige fouten is Aktoo niet aansprakelijk.

Ingeval Aktoo aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Aktoo ten aanzien van de klant beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht van de klant, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Aktoo in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.

Aktoo is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aktoo is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade aan klanten of derden.

10. Overige voorwaarden

De overeenkomst komt tot stand tussen Aktoo en de klant. Indien de overeenkomst is aangegaan voor werknemers, medewerker of eigen klanten van de klant, zal de initiële klant – die als opdrachtgever wordt geïndividualiseerd – niettemin de enige contractspartij zijn en blijven ten aanzien van Aktoo. Aktoo heeft geen enkele rechtstreekse verplichting ten aanzien van deze derden. De klant is verantwoordelijk ten aanzien van werknemers, medewerkers of klanten, om de contractuele voorwaarden te doen naleven en ter kennis te brengen.

Het is Aktoo die naar eigen inzicht een bepaalde instructeur of docent – al dan niet in onderaanneming – zal ter beschikking stellen of afvaardigen. Op elk ogenblik kan Aktoo – zonder verantwoording een instructeur of docent wijzigen indien nodig door omstandigheden. De identiteit van de instructeur of docent wordt geacht niet bepalend te zijn voor de klant, tenzij anders overeengekomen.

De nietigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt op geen enkele wijze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang. Desgevallend dient de ongeldige bepaling vervangen te worden door een rechtsgeldige, die het best overeenkomt met de geest van de nietige of onafdwingbare bepalin.

Aktoo heeft in geen geval de verplichting bepaalde overeenkomsten of opdrachten te aanvaarden. Het staat Aktoo vrij – zonder enige motivering- opdrachten van eerdere klanten te weigeren.

11. Herziening van de algemene voorwaarden

Aktoo behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen door te voeren in de algemene voorwaarden. Deze gewijzigde algemene voorwaarden zijn dan van kracht 1 maand na verschijnen op de website.

12. Attitude kandidaten

Alcohol – en druggebruik hoort niet thuis in onze opleidingen. Kwaliteit én veiligheid primeren tijdens onze nascholingen. De kandidaat verbindt zich ertoe om het verkeersreglement strikt na te leven tijdens de praktijkgerichte opleidingen. Bij vermoeden van misbruik mag de docent én opleidingscentrum de kandidaat weigeren in de les.

13. Klachten – Opmerkingen

Uiteraard hopen wij dat u geen klachten te melden hebt tijdens onze samenwerking. Doch luisteren wij graag naar uw feedback en kijken waar we kunnen helpen.
Contactpersoon:
Mevr. Eve Henderickx
Business Unit Manager
E: info@aktoo.be
T: 014/22 25 65

14. Gebruik e-mailadres bij mailing

Wij brengen u op de hoogte dat wanneer u het e-mailadres heeft doorgegeven u automatisch bent ingeschreven op onze nieuwsbrief.

Hierdoor kunnen we u makkelijk op de hoogte houden i.v.m. wetswijzigingen, aanbiedingen e.d.
U kan ten alle tijden uitschrijven door op de knop onderaan de mail “unsubscribe from this list” te drukken.

15. Bevoegde rechtbank

Onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout, België.